Contact

Razpis za studente (visoka šola)

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, razpisuje v študijskem letu 2020/2021 razpis za izmenjavo študentov in mladih diplomantov v tujini, in sicer:

 

- 1 mesto za izvedbo mobilnosti za praktično usposabljanje, trajanje min. 2 meseca.

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi vpisani študentje visoke šole B&B, ki imajo v tekočem študijskem letu status študenta. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti, vendar morajo biti izbrani v času zadnjega leta študija.

Sodelujoče države, kjer se lahko v okviru Erasmus programa opravlja študijska praksa, so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

01

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, dekan visoke šole in karierna svetovalka.

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

 

 • samostojnost pri iskanju podjetja za praktično usposabljanje v tujini,
 • ocena motivacijskega pisma,
 • znanje tujega jezika,
 • praktične izkušnje.

 

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, v roku 14 dni po zaključku razpisa.

Pritožbeni organ

Za vse pritožbe v postopku izvedbe nabora ali mobilnosti same je odgovoren Upravni odbor B&B Visoke šole za trajnostni razvoj. Pritožba se pošlje po E-pošti na Referat@bb.si ali odda osebno v referatu šole. O pritožbi bo odločal Upravni odbor v roku 14. dni od prejema pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena. 

 

Online Language Support (OLS)

Študenti, pred odhodom v tujino opravijo preizkus jezikovnega znanja preko spletnega tečaja OLS (Online Linguistic Support).

Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Več informacij o preverjanjih jezikovnega znanja

Več informacij o jezikovnih tečajih

02

Dotacija

Erasmus finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s stroški zavarovanja), ki nastanejo z mobilnostjo.

Višina ERASMUS dotacij za mobilnost študentov v tujino za namen prakse je odvisna od države gostiteljice.

 

 • Skupina 1: 520,00 € / mesec:

Države programa z visokimi življenjskimi stroški – Danska, Islandija, Irska, Finska, Švedska, Velika Britanija, Liechtenstein, Norveška.

 

 • Skupina 2: 470,00 € / mesec:

Države programa s srednje visokimi življenjskimi stroški – Avstrija, Belgija, Francija, Italija, Nemčija, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Nizozemska, Portugalska.

 

 • Skupina 3: 420,00 € / mesec:

Države programa z nizkimi življenjskimi stroški – Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Severna Makedonija, Češka republika, Hrvaška, Srbija, Turčija.

 

Študentu se za namen mobilnosti študijske prakse odobri dodaten znesek v višini 100 EUR/ mesec.

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v pogodbi o finančni dotaciji.

 

Finančna sredstva za študente s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Študenti s posebnimi potrebami, ki v okviru Erasmus individualne mobilnost v razpisnem letu opravljajo mobilnost z namenom študija ali prakse, lahko zaprosijo za dodatno finančno pomoč iz rezerviranih sredstev za posebne potrebe.

 

Finančna sredstva za študente iz socialno deprivilegiranega okolja

Osebe iz socialno deprivilegiranega okolja lahko zaprosijo za dodatek. Ob prijavi na Razpis je potrebno poslati odločbo Centra za socialno delo, ki to stanje izkazuje – povprečni mesečni dohodek na osebo ne sme presegati 64% neto povprečne plače.

TATJANA ČEH-NAGLIČ

TATJANA ČEH-NAGLIČ

03

Prijava

Vse zainteresirane študente vabimo, da v referat šole oddajo naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec,
 • življenjepis (Europass),
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (v angleškem jeziku),
 • zaželeno je dokazilo o znanju tujega jezika.

Vse zainteresirane študente vabimo, da oddajo svojo prijavo v referat visoke šole B&B v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge. Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Informacije

Dodatne informacije lahko dobite na spletnih naslovih: http://www.erasmusplus.si ali v referatu šole B&B v Ljubljani ali Kranju.

 

Kontakt

Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator

Telefon: 041 312 330,

E-naslov: klemen.susnik@bb.si  

04