Visoka strokovna šola, program varstvo okolja

Varstvo okolja

Naravo jemljemo drugače. Zares!

Varstvo okolja

Varstvo okolja je sodoben, na stroki utemeljen in širok študijski program, ki omogoča poglobitev znanja o varstvu okolja in zaposljivost praktično povsod. Varstvo okolja je veliko več kot le ločevanje odpadkov, poglobiti želimo zavedanje, da je treba iskati kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom. Predmetnik omogoča pridobivanje tako družboslovnih kot naravoslovnih predmetov, zato je primeren za vsakogar. 1. bolonjska stopnja izobrazbe omogoča napredovanje na delovnem mestu (klasifikaciji SOK: 7, EOK: 6), prevzem večjih odgovornosti, zaposlitev na vodstvenih delovnih mestih tako v gospodarstvu kot javni upravi ali samozaposlitev.

 

 

01
02

Program

Program Varstvo okolja traja tri leta in se zaključi z diplomsko nalogo. Kandidati s končano višjo strokovno šolo se lahko po merilih za prehode vpišete v drugi letnik in zaključite v dveh letih. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da vzporedno poslušate le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju in Ljubljani.

 • Med študijem sem spoznal različne teme, od prava do zdrave prehrane. Prijazen kolektiv in dostopni profesorji so poskrbeli, da je študij potekal brez zapletov. 

  Anže, Jesenice

 • Všeč mi je, da večina predavateljev prihaja iz prakse. Velikokrat smo predavanja zaključili z vajami na terenu.

  Henrika, Mojstrana

Predmetnik

Visokošolski strokovni program Varstvo okolja temelji na potrebah sodobne družbe, usmerjene v trajnostni razvoj. Diplomanti varstva okolja boste pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

 

Priznavanje izpitov

Imate nedokončane obveznosti? Pridite in preverite možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov.

Priznamo vsebine, ki ste jih opravili na drugi srednji, višji ali visoki šoli (odvisno v kateri program se vpisujete).

Za ta namen, nam pošljite potrdila o opravljenih izpitih in učne načrte.

Prav tako vam lahko priznamo vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

03
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • Polona Biba Drol, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Polona Biba Drol
  organizatorka izobraževanj
  biba.drol@bb.si
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Predavateljica in organizatorka praktičnega izobraževanja
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Mag. Maja Zalokar, BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj
  maja.zalokar@bb.si
04

Vpis

VPIS V PRVI LETNIK

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod izvaja visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje VARSTVO OKOLJA.

 

Kraj izvajanja študijskega programa

Letališka cesta 16a, Ljubljana

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 

Trajanje študija in pridobljeni naziv

Visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja traja tri leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS.

Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani okoljevarstvenik (VS)/diplomirana okoljevarstvenica (VS), kratica: dipl. okoljevar. (VS).

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v srednjem splošnem, strokovnem ali poklicno-tehniškem izobraževanju.

Možen je tudi prehod s sorodnih programov v skladu s študijskim programom.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh, dosežen pri zaključnem izpitu, poklicni oziroma splošni maturi (do 60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (do 40 % točk).

 

Vpisna mesta

Študijski program Redni Izredni
Varstvo okolja 0 45

 

VPIS V VIŠJI LETNIK

(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

K vpisu v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, prijava za vpis v študijskem letu 2019/2020 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, med 12. 2. 2020 in 29. 9. 2020. Število prostih mest za vpis po merilih za prehode je 15 v vsakega od letnikov.

Pri prehodu v 2. oz. 3. letnik se kandidatom določijo obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvo okolja. Natančnejše informacije dobijo na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj.

 

 

INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI

 

Varstvo okolja: Letališka cesta 16 a, Ljubljana

petek, 14. 2. ob 10.00 in ob 16.30
sobota, 15. 2. ob 9.00, 21. 2. ob 16.30
četrtek, 10. 9. ob 16.30

Varstvo okolja: Ljubljanska cesta 30, Kranj

petek, 14. 2. ob 10.00 in ob 16.30
sobota, 15. 2. ob 9.00, 21. 2. ob 16.30
četrtek, 10. 9. ob 16.30

 

Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo vsak delovni dan po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani visoke šole ali osebno v študentskem referatu v Kranju in Ljubljani.

 

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI

Prijavni roki

1. prijavni rok od 12. 2. do 10. 7.
2. prijavni rok od 18. 7. do 29. 9.

 

Vpisni roki

1. vpisni rok od 13. 7. do 17. 7.
2. vpisni rok od 20. 7. do 30. 9. oz. do zasedbe vpisnih mest.

 

Način prijave

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Če se prijavljate: 

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti pošiljate, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti je potrebno priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka visokošolskemu zavodu;

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti morate priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

 
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka, pod 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka, pod 3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.
 
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv visoke šole pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole ali diplomo višješolskega študija ali visokošolskega strokovnega/univerzitetnega programa ali potrdilo o opravljenih izpitih predhodnega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov diplomskih listin in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visoko šolo.

 

VPISNA MESTA ZA TUJE ŠTUDENTE

1. letnik

Redni

Izredni

Varstvo okolja

0

20

Loading...