ADR | B&B

ADR

Usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarno blago - ADR

ADR

Poklicni vozniki se pri svojem delu srečujejo tudi s tovorom, ki ga predstavlja nevarno blago. Ob tem pa se jim pogosto zastavlja vprašanje, kdaj ga lahko prevažajo brez posebnih pogojev, kdaj pa je potrebno imeti opravljen izpit za prevoz nevarnega blaga, ustrezno opremljeno vozilo ali še kaj več.

01
02

Program

ADR usposabljanje je namenjeno in obvezno za voznike, ki redno ali zgolj občasno prevažajo vse vrste nevarnih snovi, ki jih zakon tako opredeljuje.

  • Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago, se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja. Usposabljanje poteka v obliki tečaja v obsegu 18 učnih enot.
  • Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago v cisternah s prostornino nad 1 m3, se morajo dodatno udeležiti specialističnega usposabljanje za prevoz nevarnega blaga v cisternah.  Usposabljanje traja 12 učnih enot, obvezne pa so tudi praktične vaje.  
  • Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago razreda 1 (eksploziva) se morajo udeležiti dodatnega specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda 1, v obsegu 8 učnih enot.

Certifikat o ADR usposobljenosti voznika velja 5 let. Po preteku petih let, vendar še pred iztekom certifikata, mora voznik opravit obnovitveno usposabljanje, ki je namenjeno posodobitvi znanja voznikov. Obnovitveno usposabljanje traja dva dni oziroma polovico časa, predpisanega za začetno osnovno ali začetno specialistično usposabljanje.

 

Pravna podlaga

  •    Pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi (Ur. list RS, št.71/97) in
  •     Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.list RS, št.79/99)

Postopek

Izpit za prevoz nevarnih snovi lahko opravlja vsak kandidat, ki je dopolnil 21 let in kot samostojni podjetnik ali v okviru drugega podjetja opravlja delo voznika.
Za uspešno pridobitev certifikata je obvezna prisotnost kandidata na teoretičnem delu ADR usposabljanja, obvezna prisotnost kandidata na praktičnem delu in najmanj 70 % pozitivnih odgovorov pri teoretičnem preizkusu znanja.

V Izobraževalnem centru B&B organiziramo:

  • osnovno začetno ADR usposabljanje;
  • specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi v cisternah;
  • specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi razreda 1 (eksploziva);
  • obnovitveno usposabljanje (osnovno in specialistično).

ADR usposabljanje običajno poteka konec tedna (četrtek, petek in sobota) v popoldanskih urah (v soboto dopoldne). V primeru, da se kandidat odloči za specialistično ADR usposabljanje, mora opraviti dodatne učne enote.
Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja, se kandidatom izda Certifikat o strokovni usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga, ki velja 5 let.

03
04

Prijava

TELEFON

041 704 497

 

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

 

ELEKTRONSKI OBRAZEC