Cestni preglednik | B&B

Cestni preglednik

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Program

Delo cestnega preglednika je odgovorno. Njegove reakcije botrujejo bolj ali manj uspešnemu reševanju poškodb in nepravilnosti na prometnih poteh. Kjer je potrebno izvajati popravila na cestah, ustrezna signalizacija na cesti pripomore k varnosti v prometu. Delo zajema tudi pregled sestavnih delov cestnega sveta in varovalnega pasu, presojanje prometne varnosti, skrb za zavarovanje in pregled mest izvajanja vzdrževalnih del ter zavarovanje nevarnih mest pri nenadnem in izrednem dogodku. Če vas vsa ta dela veselijo in izpolnjujejo, ste prava oseba. Postanite cestni preglednik.

 

Podjetje B&B d.o.o je verificirano za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Cestni preglednik / cestna preglednica.

Za pridobitev NPK mora kandidat dokazati, da ima izkušnje in zahtevana znanja, ki so za posamezno NPK zapisana v katalogu znanj. Kandidat, ki uspešno opravi preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobi javno veljavno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji (certifikat NPK). S certifikatom kandidat dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK cestni preglednik / cestna preglednica:

 • Osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in 
 • pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije

01
02

Kompetence

Ključna dela, ki jih kandidat zna opraviti:

•    pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu,
•    pregleda objekte na cesti,
•    pregleda naprave in opremo,
•    presoja prometno varnost,
•    zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest,
•    sporoča in posreduje nujne podatke nadrejenim,
•    zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del,
•    zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku.

 • "Na cesti so ves čas potrebna vzdrževalna dela. Cestni preglednik zna pregledati in ustrezno zavarovati mesto izvajanja vzdrževalnih del."

  Janez, predavatelj

 • "Pri nenadnih in izrednih dogodkih, s katerimi se srečamo pri vzdrževanju in popravilu cest, je treba zavarovati nevarna mesta. Ta znanja sem dobil na BB."

  Niko, Brežice

Postopek

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek
 • europass življenjepis
 • kopija osebnega dokumenta
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja : osnovnošolska izobrazba in pridobljen NPK Vzdrževalec /vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest
 • kopija vozniškega dovoljenje B kategorije

Poglejte še druge dokumente, ki jih kandidat lahko še priloži k svoji vlogi.

Če komisija na podlagi pregledanega portfolia ne prizna znanj in spretnosti, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Cestni preglednik/cestna preglednica, kandidatovo znanje preveri s praktičnim preizkusom na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitvijo z zagovorom.

03
04

Prijava

TELEFON

 

04 28 08 304

051 667 756

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

 

ELEKTRONSKI OBRAZEC