Vzdrževalec cest | B&B

Vzdrževalec cest

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Program

Delo vzdrževalca cest je odgovorno, saj se rezultat njegovega dela odraža na cestah in drugih prometnih poteh. Delo zajema čiščenje prometnih površin, brežin, prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje cest, izboljševanje cest, na primer s širjenjem cestišča in popravljanje lukenj in razpok na cestišču. Delo poteka v skupini, vsak delavec pa ima svoje zadolžitve. Pri tem uporablja različna orodja.

 

Podjetje B&B d.o.o je verificirano za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Vzdrževalec cest / vzdrževalka cest.

Za pridobitev NPK mora kandidat dokazati, da ima izkušnje in zahtevana znanja, ki so za posamezno NPK zapisana v katalogu znanj. Kandidat, ki uspešno opravi preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobi javno veljavno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji (certifikat NPK). S certifikatom kandidat dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK vzdrževalec / vzdrževalka cest:

 • vsaj nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

01
02

Kompetence

Ključna dela, ki jih kandidat mora znati opraviti:

 • čiščenje cest in obcestja,
 • redno vzdržuje prometne površine,
 • redno vzdržuje naprave za odvodnjavanje cest,
 • redno vzdržuje brežine,
 • redno vzdržuje vegetacijo,
 • redno vzdržuje prometno signalizacijo in opremo,
 • redno vzdržuje cestne objekte,
 • izvaja dela v zimski službi,
 • zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del.

 • " Redno vzdrževanje in urejenost prometnih površin, je ključnega pomena za varno vožnjo."

  Janez, Trstenik

 • "Izvajanje del na cesti v zimskem času je zahtevno in zahteva od posameznika veliko znanj. Te lahko pridobite le na strokovnem usposabljanju."

  Brane, predavatelj

Postopek

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek,
 • europass življenjepis,
 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja : nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

Poglejte še druge dokumente, ki jih kandidat lahko še priloži k svoji vlogi.

Če komisija na podlagi pregledanega portfolia ne prizna znanj in spretnosti, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Cestni preglednik/cestna preglednica, kandidatovo znanje preveri s praktičnim preizkusom na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitvijo z zagovorom.

03
04

Prijava

TELEFON

 

04 28 08 304

051 667 756

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

 

ELEKTRONSKI OBRAZEC