dogodki/1-2-2_1

Projekt MUNERA3

Obvestilo o izvajanju projekta MUNERA3 in povabilo k oddaji vlog za vključitev v brezplačni izredni študij  V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence ...

Projekt MUNERA3

Obvestilo o izvajanju projekta MUNERA3 in povabilo k oddaji vlog za vključitev v brezplačni izredni študij 

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija«.

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o, OE Višja strokovna šola sodeluje v projektu MUNERA3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju.Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)

- z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/2020).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt 

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/20 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

kriterij za 1. cikel/letnik – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,

kriterij za 2. cikel/letnik in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,

isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/20 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

1. cikel/letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 12 študentov,

2. cikel/letnik in 3. cikel: 5 študentov,

isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: 2 študenta.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih/letnikih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 6. 9. 2019. Vloga oziroma razpisna dokumentacija obsega vlogo za vključitev v brezplačni izredni študij (Obrazec: Vloga Munera3) ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe – lahko obrazec: Zaposlitev Munera3). Skenirana dokumentacija se lahko pošlje na elektronski naslov referat@bb.si ali po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE Višja strokovna šola, Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v referat šole ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 13. 10. 2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA3 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov referat@bb.si oziroma 04 280 83 04 ali 031 375 790.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Zaupajo nam