Kontakt

Temeljna kvalifikacija (Koda 95)

Poklic voznika je drugi najbolj iskani poklic v Sloveniji. Voznik tovornjaka ali voznik avtobusa pri svojem delu prevzema večjo odgovornost, kot si predstavljamo drugi.

V prometu ves čas lovi minute, kilometre ali pa oboje hkrati. Poklicni voznik svojo poklicno usposobljenost dokazuje z opravljeno temeljno kvalifikacijo - koda 95.

Kdor želi postati poklicni voznik mora najprej pridobiti vozniško dovoljenje C in E oziroma D kategorije.

Nova zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu določa, da morajo vsi novi vozniki pridobiti temeljno kvalifikacijo - koda 95, ki jo pridobijo na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo.

Po uspešno opravljenem preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije, voznik pridobi kodo 95 z vpisom v vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let.

Koda 95 se podaljšuje na osnovi opravljenih rednih usposabljanj v obsegu 35 ur, vsako leto 7 ur.

Preveri termine

 

 

Program

Temeljna kvalifikacija (koda 95) za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je ukinjen za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z 10. 9. 2008 in 10. 9. 2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3,500 kg.

Pridobljena/priznana temeljna kvalifikacija - koda 95?

Temeljna kvalifikacija - koda 95 se prizna, če:

 • imate pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica v cestnem prometu do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov in do 10. 9. 2009 za voznike C in E kategorije (za dokazilo šteje certifikat NPK voznik).
 • ste vpisani v evidenco voznikov na OZS ali GZS do 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje potrdilo OZS/GZS).
 • ste opravljali dela voznika na dan 3. 8. 2001, pa niste bili vpisani v evidenci zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca).
 • imate zaključeno ustrezno srednje poklicno izobraževanje in pridobljen poklic voznika od 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje ustrezno spričevalo).

Obveznosti opravljanja pridobitve temeljne kvalifikacije so oproščeni

 • Vozniki vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h.
 • Vozniki vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci.
 • Vozniki vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju
 • Vozniki vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Cenik

Postopek

Koda 95 - Pridobitev

Temeljno kvalifikacijo lahko pridobite:

 • s preizkusom znanja,
 • s pospešeno pridobitvijo temeljnih kvalifikacij (140 ur teorije, 10 ur praktične vožnje),
 • z uspešno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem za voznika vozil v cestnem prometu. V tem primeru organizacija, kjer je kandidat zaključil izobraževanje, izda kandidatu poleg spričevala o zaključenem izobraževanju še spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji za prevoz blaga in prevoz potnikov, ki ga podpiše predsednik komisije za preskus znanja. To spričevalo izdajo pooblaščeni centri brezplačno.

Temeljna kvalifikacija (koda 95) velja 5 let. Za podaljšanje kode 95 je potrebo opraviti redna usposabljanja v obsegu 35 ur.

Kdo potrebuje kodo 95 - temeljno kvalifikacijo?

Temeljno kvalifikacijo - kodo 95, potrebujejo vozniki, ki so državljani držav članic Evropske skupnosti, in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici ali zanj delajo (vozniki) in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo:

vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 237, z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 91/439/EGS), ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;

vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS, ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;

morajo pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu

Preveri znanje

Informacije in prijava

Prijavi se

 

Urška Kerec

Urška Kerec

Klemen Sušnik

Klemen Sušnik

Ekonomski ali logistični tehnik?