vzdrzevalec-cest/66041ea8df8c3shutterstock

NPK Vzdrževalec/ka cest

NPK vzdrževalec/ka cest

Za pridobitev NPK morate dokazati, da imate izkušnje in zahtevana znanja, predpisana v katalogu znanj NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest.

Po uspešno opravljenem preverjanju in potrjevanju usposobljenosti, pridobite javno veljavno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikat NPK. S certifikatom dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje dela vzdrževalca/vzdrževalke cest.

Delo zajema čiščenje prometnih površin, brežin, prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje cest, izboljševanje cest, na primer s širjenjem cestišča in popravljanje lukenj in razpok na cestišču.

Pogoji

 • Vsaj nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Postopek

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek,
 • življenjepis,
 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

Če komisija na podlagi pregledanega portfolia ne prizna znanj in spretnosti, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest, kandidatovo znanje preveri s praktičnim preizkusom na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitvijo z zagovorom.

Pogosta vprašanja

 • Vsaj nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

 • Prijava v postopek,
 • življenjepis,
 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • potrdilo in priporočilo delodajalca, da imaš najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.

Certifikat o pridobljenem NPK-ju prejmeš po opravljenem preverjanju in potrjevanju, ki ga opravi komisija, ki jo imenuje Republiški izpitni center, v desetih dneh po zasedanju komisije oz. po poravnanih obveznostih.

Kontakt

contacts/Urska-Kerec_mala
Urška Kerec

Zaupajo nam