Kontakt

VPIS - VISOKA STROKOVNA ŠOLA

VPIS V PRVI LETNIK

K vpisu se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki:

1. .rok od 20. 2. 2023 do 10. 7. 2023,

2. rok od 18. 7. 2023 do 29. 9. 2023

Vpisni roki:

1. rok od 11. 7. 2023 do 17. 7. 2023,

2. rok od 18. 7. 2023 do 29. 9. 2023 oz. do zasedbe vpisnih mest.

 

VPIS V VIŠJI LETNIK

(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

K vpisu v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, prijava za vpis v študijskem letu 2023/2024 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, med 20. 2. 2023 in 29. 9. 2023. Število prostih mest za vpis po merilih za prehode je 15 v vsakega od letnikov.

Pri prehodu v 2. oz. 3. letnik se kandidatom določijo obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvo okolja. Natančnejše informacije dobijo na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj.

VPISNI POGOJI

V visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali poklicno maturo (zaključni izpit ali diploma pred letom  2002) v srednjem splošnem, strokovnem ali poklicno-tehniškem izobraževanju.

Možen je tudi prehod s sorodnih programov v skladu s študijskim programom.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh, dosežen pri zaključnem izpitu, poklicni oziroma splošni maturi (do 60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (do 40 % točk).

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Če se prijavljate:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti je potrebno priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka visokošolskemu zavodu;

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti morate priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka, pod 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka, pod 3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.
 
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv visoke šole pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole ali diplomo višješolskega študija ali visokošolskega strokovnega/univerzitetnega programa ali potrdilo o opravljenih izpitih predhodnega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov diplomskih listin in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visoko šolo.

VPISNA MESTA

ŠTUDIJSKI PROGRAM REDNI IZREDNI
VARSTVO OKOLJA 0 45

VPISNA MESTA ZA TUJE ŠTUDENTE

1. LETNIK REDNI IZREDNI
VARSTVO OKOLJA 0 20
6 delikatnih vprašanj pred zagovorom diplome