Vpis

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali poklicno maturo (zaključni izpit ali diploma pred letom 2002) v srednjem splošnem, strokovnem ali poklicno-tehniškem izobraževanju.

Možen je tudi prehod s sorodnih programov v skladu s študijskim programom.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh, dosežen pri zaključnem izpitu, poklicni oziroma splošni maturi (do 60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (do 40 % točk).

Prijavni in vpisni roki

Prijavni roki

1. prijavni rok: 20. 2. 2024 do 10. 7. 2024, 📢 AKCIJA: Popust za zgodne prijave 📢

2. prijavni rok: 11. 7. 2024 do 30. 9. 2024

 

Vpisni roki

1. vpisni rok: 4. 3. 2024 do 12. 7. 2024

2. vpisni rok: 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Vpisi bodo potekali v referatu Visoke šole za trajnostni razvoj v Kranju in Ljubljani.

Vpis za nove študente

K vpisu se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki:

1. prijavni rok: 20. 2. 2024 do 10. 7. 2024, 📢 AKCIJA: Popust za zgodne prijave 📢

2. prijavni rok: 11. 7. 2024 do 30. 9. 2024

Vpisni roki:

Vpisi bodo potekali v referatu Visoke šole za trajnostni razvoj v Kranju in Ljubljani:

1. rok: 4. 3. 2024 do 12. 7. 2024

2. rok: 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Vpis za obstoječe študente

(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

K vpisu v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, prijava za vpis v študijskem letu 2024/2025 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, med 20. 2. 2024 in 30. 9. 2024. Število prostih mest za vpis po merilih za prehode je 15 v vsakega od letnikov.

Pri prehodu v 2. oz. 3. letnik se kandidatom določijo obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvo okolja. Natančnejše informacije dobijo na Visoki šoli za trajnostni razvoj.

Način prijave

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti je potrebno priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);

Obrazec prijave za vpis pošljite elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka visokošolskemu zavodu;

Natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti morate priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

 

Kot pravočasna prijava za vpis se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka,
  • prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

 
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv visoke šole pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole ali diplomo višješolskega študija ali visokošolskega strokovnega/univerzitetnega programa ali potrdilo o opravljenih izpitih predhodnega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov diplomskih listin in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visoko šolo.

Informativna prijava

POGLEJ VEČ

Zaupajo nam