Kontakt

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Visoka šola za trajnostni razvoj, razpisuje v študijskem letu 2023/2024 razpis za izmenjavo študentov in mladih diplomantov v tujini, in sicer:

- 1 mesto za izvedbo mobilnosti za praktično usposabljanje, trajanje min. 2 meseca.

Na razpis se lahko prijavijo vsi vpisani študentje visoke šole, ki imajo v tekočem študijskem letu status študenta. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti, vendar morajo biti izbrani v času zadnjega leta študija.

Sodelujoče države, kjer se lahko v okviru Erasmus programa opravlja študijska praksa, so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Republika Severna Makedonija in Turčija.

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, dekan visoke šole in karierna svetovalka.

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

 

  • samostojnost pri iskanju podjetja za praktično usposabljanje v tujini,
  • ocena motivacijskega pisma,
  • znanje tujega jezika,
  • praktične izkušnje.

 

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, v roku 14 dni po zaključku razpisa.

Pritožbeni organ

Za vse pritožbe v postopku izvedbe nabora ali mobilnosti same je odgovoren Upravni odbor B&B Visoke šole za trajnostni razvoj. Pritožba se pošlje po E-pošti na referat@bb.si ali odda osebno v referatu šole. O pritožbi bo odločal Upravni odbor v roku 14. dni od prejema pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena. 

 

Online Language Support (OLS)

Študenti, pred odhodom v tujino lahko opravijo preizkus jezikovnega znanja preko spletnega tečaja OLS (Online Language Support).

Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Dotacija

Erasmus finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja, ki nastanejo z mobilnostjo.

Višina ERASMUS dotacij za mobilnost študentov v tujino za namen prakse je odvisna od države gostiteljice.

  • Skupina 1 in 2: 600 € / mesec:

Države programa z višjimi in srednje visokimi življenjskimi stroški – Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska, Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

  • Skupina 3: 540 € / mesec:

Države programa z nizkimi življenjskimi stroški – Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Severna Makedonija, Češka republika, Hrvaška, Srbija, Turčija.

Študentu se za namen mobilnosti študijske prakse odobri dodaten znesek v višini 150 EUR/ mesec.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v pogodbi o finančni dotaciji.

Finančna sredstva za študente in mlade diplomate z manj priložnostmi

Osebe z manj priložnostmi lahko zaprosijo za individualno podporo k osnovnemu znesku 250 EUR/ mesec. Ob prijavi na Razpis je potrebno poslati odločbo Centra za socialno delo, ki to stanje izkazuje – povprečni mesečni dohodek na osebo ne sme presegati 64% neto povprečne plače.


Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ.

Prijava

Vse zainteresirane študente vabimo, da v referat šole oddajo naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

Vse zainteresirane študente vabimo, da oddajo svojo prijavo v referat visoke šole v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Informacije

Dodatne informacije lahko dobite na spletnih naslovih: http://www.erasmusplus.si ali v referatu visoke šole v Ljubljani ali Kranju.

Kontakt

Telefon: 031 375 790

E-naslov: erasmus@bb.si

Končana šola predstavlja poklicne priložnosti