vzdrzevalec-cest/66041ea8df8c3shutterstock

NPK Cestni preglednik

NPK cestni preglednik/ca

Za pridobitev NPK morate dokazati, da imate izkušnje in zahtevana znanja, predpisana v katalogu znanj NPK Cestni preglednik/cestna preglednica.

Po uspešno opravljenem preverjanju in potrjevanju usposobljenosti, pridobite javno veljavno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikat NPK. S certifikatom dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje dela cestnega preglednika/preglednice.

Kjer je potrebno izvajati popravila na cestah, ustrezna signalizacija na cesti pripomore k varnosti v prometu. Delo zajema tudi pregled sestavnih delov cestnega sveta in varovalnega pasu, presojanje prometne varnosti, skrb za zavarovanje in pregled mest izvajanja vzdrževalnih del ter zavarovanje nevarnih mest pri nenadnem in izrednem dogodku.

Pogoji

 • Osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in
 • pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.

Postopek

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek,
 • življenjepis,
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in
 • potrdilo in priporočilo delodajalca, da ima kandidat pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • kopija vozniškega dovoljenja B-kategorije.

Če komisija na podlagi pregledanega portfolia ne prizna znanj in spretnosti, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Cestni preglednik/preglednica, kandidatovo znanje preveri s praktičnim preizkusom na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitvijo z zagovorom.

Pogosta vprašanja

 • Osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in 
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.
 • Prijava v postopek,
 • življenjepis,
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4),
 • potrdilo in priporočilo delodajalca, da imaš najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • kopija vozniškega dovoljenja B-kategorije.

Dokazilo o formalni izobrazbi je potrebno prevesti v slovenski jezik in prevod sodno overiti.

Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.

Certifikat o pridobljenem NPK-ju prejmeš po opravljenem preverjanju in potrjevanju, ki ga opravi komisija, ki jo imenuje Republiški izpitni center, v desetih dneh po zasedanju komisije oz. po poravnanih obveznostih.

Kontakt

contacts/Urska-Kerec_mala
Urška Kerec

Zaupajo nam