Vpis

Vpisni pogoji

Na višješolski strokovni program se lahko vpiše, kdor ima opravljeno:

 • poklicna ali splošna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002)
 • mojstrski/delovodski/poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Možen je tudi prehod s sorodnih programov v skladu s študijskim programom.

 

Omejitev vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo pri izbiri kandidatov upoštevani naslednji kriteriji glede na zaključeno izobrazbo. 

V primeru, da ima kandidat dokončano srednješolsko izobrazbo se upošteva: 

 • uspeh pri splošni, poklicni maturi ali zaključnem izpitu,
 • ocena splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oz. zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja.

V primeru opravljenega mojstrskega/delovodskega/poslovodskega izpita se upošteva:

 • uspeh pri mojstrskem ali delovodskem oz. poslovodskem izpitu,
 • ocene pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

 

 

Prijavni in vpisni roki

Prijavni roki

1. prijavni rok: 20. 2. 2024 do 15. 3. 2024, 📢 AKCIJA: Popust za zgodne prijave 📢

2. prijavni rok: 23. 8. 2024 do 29. 8. 2024

 

Vpisni roki

1. vpisni rok: 12. 8. 2024 do 21. 8. 2024

2. vpisni rok: 24. 9. 2024 do 1. 10. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest.

Vpisi na prosta vpisna mesta po 2. prijavnem roku: do 9. 10. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Vpisi bodo potekali v referatu Visoke šole za trajnostni razvoj v Kranju in Ljubljani.

 

Ob vpisu potrebuješ:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole
 • zaključno spričevalo
 • osebni dokument
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument)

 

Vpis za nove študente

K vpisu se kandidati prijavijo preko spletnega obrazca na spletni strani višješolske prijavne službe.

Prijavni roki:

1. prijavni rok: 20. 2. 2024 do 15. 3. 2024, 📢 AKCIJA: Popust za zgodne prijave 📢

2. prijavni rok: 23. 8. 2024 do 29. 8. 2024

Vpis na prosta mesta po 2. prijavnem roku: do 9. 10. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest

Po oddani prijavi v času vpisnih rokov prejmeš povabilo k vpisu, ki ga urediš v referatu B&B Višje strokovne šole v Kranju in v Ljubljani (vsak delovnik med 9. in 17. uro).

Vpisni roki:

Vpisi bodo potekali v referatu B&B Višje strokovne šole v Kranju in Ljubljani:

1. rok: 12. 8. 2024 do 21. 8. 2024

2. rok: 24. 9. 2024 do 1. 10. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest.

Vpisi na prosta vpisna mesta po 2. prijavnem roku: do 9. 10. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest

Višja strokovna šola študentom prizna predhodno pridobljeno znanje, če ti lahko izkažejo, da njihovo znanje po vsebini in zahtevnosti v celoti ustreza temeljnim ciljem oz. generičnim in predmetno ali modularno specifičnim kompetencam, ki so določene s študijskim/i programom/i, ki ga/jih izvaja višja strokovna šola ne glede na to, kje in kako jih je študent pridobil.

Postopek priznavanja vodi študijska komisija ki:

 • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
 • lahko na podlagi opravljenih izpitov na drugi višji, visoki šoli ali fakulteti prizna vsebine. Predmet je lahko priznan v celoti ali delno. V kolikor je priznan delno, nosilec predmeta določi vsebine preverjanja, lahko je to delni izpit ali druge obveznosti.

Priznavanje formalno pridobljenega znanja

Študenti za priznavanje formalno pridobljenega znanja oddajo vlogo za formalno pridobljeno znanje skupaj s potrdilom o opravljenih izpitih in učnim načrtom za predmet, ki ga je opravili na drugi instituciji. Oboje naj bo žigosano s strani šole na kateri je bil predmet opravljen. Nosilec predmeta vlogo pregleda in poda strokovno mnenje. Priznavanje poteka na podlagi vsebine učnih načrtov.

Priznavanje neformalno (z delom) pridobljenega znanja

Za neformalno pridobljeno znanje kandidat odda vlogo in možna dokazila, kot je navedeno v obrazcu za priznavanje neformalno pridobljenega znanja.


Končno odločitev glede priznavanja predmeta, s svojim sklepom na predlog nosilca predmeta, poda študijska komisija.
Vloge za priznavanje znanj in spretnosti morajo biti na študijsko komisijo oddane 14 dni pred zasedanjem le-te.

V 2. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med študijskimi programi ni mogoče.

 

Vpis za obstoječe študente

NAPREDOVANJE
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če uspešno opravi obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Pri izrednih študentih so lahko študijske obveznosti tudi drugače organizirane.
S študijskim programom se lahko določi število kreditnih točk in posamezne sestavine programa, ki jih mora študent pridobiti oziroma opraviti, da lahko napreduje v drugi letnik.


PONAVLJANJE
Študent lahko enkrat ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.


Pogojni vpis v višji letnik se omogoči študentu po sklepu študijske komisije glede na manjkajoče obveznosti. Pogoje, ki jih mora študent izpolniti, določi ravnatelj.

 

Način prijave

Prijavo za vpis oddaš preko spletnega obrazca na spletni strani višješolske prijavne službe

Izpolnjen obrazec natisneš, podpišeš in POŠLJEŠ:

 • po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
 • elektronsko skeniraš in pošlješ na e-naslov prijava.vps@sc-celje.si

 

Oddaš lahko samo eno prijavo, na katero napišeš oziroma se prijaviš v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedi, v katere višješolske študijske programe se želiš vpisati.

Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boš uvrščen/a v prvega, za katerega boš izpolnil/a vse vpisne pogoje.

Šteje se, da se prijavljaš v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijaviš za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju.

Informativna prijava

POGLEJ VEČ

Zaupajo nam