Kakovost

Kakovost v izobraževanju

V B&B izobraževalnem centru izobraževalne programe gradimo na kakovosti, na podlagi aktualnih potreb trga in v sodelovanju z gospodarstvom. Stojimo za stališčem, da je izobraževanje nujno tako za poklicno in strokovno rast, kot tudi za osebnostni razvoj posameznika. Na podlagi dolgoletnih izkušenj, smo ugotovili, da se odrasli bolje zavedamo svojih potreb, zato se hitreje učimo in ker nas področje zanima in ga poznamo tudi s praktičnega vidika, si vsebine lažje zapomnimo.

Predavatelji so priznani strokovnjaki iz različnih področij. Študente seznanjajo z "resničnim svetom" in jih spodbujajo k iskanju rešitev za probleme s katerimi se soočajo na delovnem mestu in ne le tistih, ki so že zdavnaj rešeni v šolskih učbenikih. Cilj ekipe B&B izobraževalnega centra je na trg dela postaviti samozavestnega, visoko motiviranega, uspešnega in posledično bolj konkurenčnega posameznika.

Zavedamo se, da bomo nove študente pridobivali, le če bomo izpolnjevali pričakovanja in posredovali uporabna znanja, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi pri svojem delu.

Svojo uspešnost stalno preverjamo s spremljanjem procesov, rezultatov in učinkov svojega dela. Presojamo jih tako v odvisnosti od lastnih standardov kakovosti kot od nacionalno ter mednarodno opredeljenih standardov kakovosti izobraževanja odraslih. Svojo kakovost uvajamo z izobraževanju, uvajanjem novosti in vzdrževanjem ravnanj, ki dajejo dobre rezultate.

V letu 2017 smo izobrazili svojega svetovalca za kakovost.

Komisija in svetovalec

 

Zadovoljstva vseh deležnikov, notranjih in zunanjih spremljamo z različnimi metodami:  

 • Anonimno anketiranje
 • strukturirani individualni pogovori
 • Redno pregledovanje dokumentacije in preverjanje skladnosti
 • fokusne skupine
 • SWOT analiza
 • notranja presoja

 

Izobraževalno dejavnost izvajamo skladno z določili - temeljnih predpisih o višjem in visokem strokovnem izobraževanju:

 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
 • Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje
 • Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah  
 • Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
 • Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
 • Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol
 • Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol
 • Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju   
 • Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
 • Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole
 • Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanj
 • Interni pravilniki, merila, navodila

 

dokumenti

 

                                                  

Zaupajo nam