Kontakt

International Conference Challenges of Sustainable Development
B&B College of Sustainable Development
20. 9. 2019, Ljubljanska cesta 30, Kranj, Slovenia

 

Uradna fotogalerija se nahaja na tej povezavi.

You can find the official conference photo gallery at this link.

Konferenčni Zbornik - Conference proceedings.

Program konference

 

09.30–10.00 - Prihod in registracija

10.00–10.20 - Otvoritev in pozdravni nagovor (dekan mag. Branko Lotrič in direktorica mag. Maja Zalokar)

10.20 - Sašo Gorjanc: Projekt Beech Power

 

Sekcija Zeleneča andragoška spoznanja 1 (A1)

10.30–11.45

Moderator: Mag. Maja Zalokar

Opredelitev učinkovitosti izobraževanja odraslih

Mag. Maja Zalokar, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Motivacijski vidiki učnih aplikacij pri pouku nemščine 

Mag. Rosvita Šengelaja, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

Kdo je boljši?

Helen Žerovec, Native English Teacher

Spremljanje kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo odraslim udeležencem izobraževanja 

Mag. Maja Zalokar, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

 

Sekcija Varstvo okolja skozi oči organizacij 1 (B1)

 10.30–12.00

Moderator: Tatjana Čeh Naglič

ECO KARST – zavarovana območja in naravi-prijazna podjetja 

Mag. Sašo Gorjanc, Zavod za gozdove Slovenije

MEDCIS – naproti skupnemu in koordiniranemu varovanju evropskih morij

Mag. Sašo Gorjanc, Zavod za gozdove Slovenije

Izobraževanje preko spleta: prihodnost »zelenega« učenja jezikov

Nicola Patrone, Michael Reidy, Patrone & Reidy Languages

Okoljska komunikacija

Tatjana Čeh Naglič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Izzivi, s katerimi se spopada Nemčija, ko poskuša doseči svoje podnebne cilje do leta 2030 in obnoviti svoje zeleno znanje

Elijah Sriroshan Sritharan, MSc, PhD candidate at University of Exeter, England

 

 

 

Sekcija Ekonomija za trajnostni razvoj (C1)

10.30–11.45

Moderator: Mag. Branko Lotrič

Ekonomija za trajnostni razvoj

Nada Medved, Srednja frizerska šola Ljubljana

Poskus povezave trajnostnega razvoja in obvladovanje premoženja (vzdrževanja) 

Mag. Viktor Jemec, Društvo vzdrževalcev Slovenije, dr. Damjan Maletič, FOV Maribor

Sistem ohranitvenega razvoja

Mag. Branko Lotrič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Kritične varnostne grožnje spletnim stranem in zaščita pred njimi

Mag. Roman Rehberger, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

 

Sekcija Zeleneča andragoška spoznanja 2 (A1)

12.30–14.00

Moderator: Klemen Sušnik

Internacionalizacija izobraževalnega centra B&B in učinki mobilnosti

Klemen Sušnik, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

Informacijska pismenost starih ljudi v Sloveniji

Dr. Barbara Grintal, Gerontološki raziskovalni inštitut

Sodobni tematski poudarki in zagate v obravnavi slovenskih vojaško-zgodovinskih vsebin za oblikovanje slovenskih vojaških tradicij 

Dr. Valerija Bernik, Center vojaških šol

Pogled delodajalcev na znanja in kompetence diplomantov višjih strokovnih šol

Mag. Marina Vodopivec, BIC Ljubljana

Poučevanje in ocenjevanje pri izobraževanju odraslih – usmerjenost k uspehu

Dr. Vojko Obrulj, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

 

Sekcija Varstvo okolja skozi oči organizacij 2 (B1)

12.30–14.00

Session Chair: Tatjana Čeh Naglič

Smernice trajnostnega razvoja v humanitarnih in razvojnih projektih mednarodne mreže ADRA: praktičen primer projekta v Mongoliji

Katja Kotnik, ADRA Slovenija

Trajnostni razvoj in kulturne razlike

Dr. Helena Povše, HP Consulting

Agroekologija kot alternativni razvojni model

Annelie Bernhart, M.Sc., University of Oxford, Department of Geography and the Environment

Reciklažna delavnica

Tereza Kouřilová, RECIKLAŽA, šivanje recikliranih izdelkov, Tereza Kouřilová, s.p.

Okoljevarstvene zahteve pri razvijanju proizvodov 

Janez Dulc, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

 

Sekcija Trajnost oskrbovalnih verig (C1)

12.30–14.00

Moderator: Mag. Branko Lotrič

Trajnostno upravljanje oskrbovalnih verig

Dr. Matjaž Štor, Štore Steel d.o.o.

Izzivi pri transportu temperaturno občutljivega blaga 

Nataša Sodja, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Pomen razvoja tehnologij za izvedbo logistike prvega in zadnjega kilometra prevoza blaga za razvoj pametnih mest

Mag. Branko Lotrič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Varnost oskrbovalnih verig glede na poreklo groženj in tveganj

Dr. Gregor Garb, Samostojni raziskovalec

Trajnost oskrbovalnih verig

Ajda Lotrič, Student at Tampere University of Applied Sciences, Finland

Analiza prehranskih oskrbovalnih verig z vidika okoljskega odtisa

Dr. Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo

 

Sekcija Zelena energija (D2)

12.30–14.00

Moderator: mag. Muharem Husić

Krožno gospodarstvo

Mag. Alenka Burja, Okoljsko svetovanje, s.p.

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini ljubljana – primer dobre prakse 

Mag. Muharem Husić, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Cenovna gibanja energentov za ogrevanje gospodinjskih uporabnikov 

Dr. Drago Papler, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Gospodarna zamenjava načina ogrevanja zgled lokalne skupnosti za osveščanje občanom 

Dr. Drago Papler, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Poslovni procesi komunalnih podjetij v luči odgovornega ravnanja s pitno vodo

Katarina Adžaga Uršič, mag., E.R.S. Rokada, d.o.o.

Bioplin kot alternativni vir energije

Mitja V. Bavdaž, Metanium d.o.o.

 

 

 

14.30–15.15 -  Od mentoriranja do raziskovanja (B1, okrogla miza)

Govorili bomo o dobrih praksah mentorjev v podjetjih in njihovem pomenu pri spodbujanju nadaljnjega raziskovanja.

 

Conference Program

 

09.30–10.00 - Arrival and Registration

10.00–10.20 - Opening and Welcome Address (Dean mag. Branko Lotrič and Director mag. Maja Zalokar)

- Sašo Gorjanc: Project Beech Power

 

Section Green Andragogical Issues 1 (A1)

10.30–11.45

Session Chair: Mag. Maja Zalokar

Defining the Effectiveness of Adult Education

Mag. Maja Zalokar, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Motivational Aspects of Learning Applications in German Lessons

Mag. Rosvita Šengelaja, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

Who does it better?

Helen Žerovec, Native English Teacher

Monitoring the Quality of Support that Teachers Provide to Adult Learners

Mag. Maja Zalokar, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

 

Section Protecting the Environment Through the Eyes of Organizations 1 (B1)

10.30–12.00

Session Chair: Tatjana Čeh Naglič

ECO KARST – Protected Areas and Pro-Biodiversity Businesses

Mag. Sašo Gorjanc, Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service)

MEDCIS – Towards a Common and Coordinated Protection of European Seas

Mag. Sašo Gorjanc, Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service)

Online Education: The Future of “Green” Language Learning

Nicola Patrone, Michael Reidy, Patrone & Reidy Languages

Environmental Communication 

Tatjana Čeh Naglič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

The Challenges that Germany Face as it Tries to Achieve its 2030 Climate Goals and Restore its Green Credentials

Elijah Sriroshan Sritharan, MSc, PhD candidate at University of Exeter, England

Section The Economy of Sustainable Development (C1)

10.30–11.45

Session Chair: Mag. Branko Lotrič

Economy for Sustainable Development

Nada Medved, Srednja frizerska šola Ljubljana

An Attempt to Link Sustainable Development and Asset Management (Maintenance)

Mag. Viktor Jemec, Društvo vzdrževalcev Slovenije, dr. Damjan Maletič, FOV Maribor

Conservation Development System

Mag. Branko Lotrič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Critical Security Threats to Websites and Protection Against Them

Mag. Roman Rehberger, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

 

Section Green Andragogical Issues 2 (A1)

12.30–14.00

Session Chair: Klemen Sušnik

Internationalization of B&B Education Center and the Effects of Mobility

Klemen Sušnik, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

Information Literacy Among the Elderly in Slovenia

Dr. Barbara Grintal, Gerontološki raziskovalni inštitut

Modern Highlights and Dilemmas in Discussing Slovenian Military-Historical Themes to Create Slovenian Military Traditions

Dr. Valerija Bernik, Center vojaških šol

Employers' Perspective on Knowledge and Competencies of College Level Graduates

Mag. Marina Vodopivec, BIC Ljubljana

Teaching and Evaluation in Adult Education – Oriented to Success

Dr. Vojko Obrulj, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

 

Section Protecting the environment through the eyes of organizations 2 (B1)

12.30–14.00

Session Chair: Tatjana Čeh Naglič

Sustainable Development Trends in Humanitarian and Development Projects of International Network ADRA: Practical Case of a Project in Mongolia

Katja Kotnik, ADRA Slovenija

Sustainable Development and Cultural Differences

Dr. Helena Povše, HP Consulting

Agroecology as an Alternative Development Model

Annelie Bernhart, M.Sc., University of Oxford, Department of Geography and the Environment

Recycling Workshop

Tereza Kouřilová, RECIKLAŽA, šivanje recikliranih izdelkov, Tereza Kouřilová, s.p.

Environmental Product Development Requirements

Janez Dulc, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

 

Section Sustainability of Supply Chains (C1)

12.30–14.00

Session Chair: Mag. Branko Lotrič

Sustainable Supply Chain Management

Dr. Matjaž Štor, Štore Steel d.o.o.

Challenges in Transporting Temperature-Sensitive Goods

Nataša Sodja, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

The Importance of Developing Technologies for the Implementation of Logistics of the First and Last Kilometer of Goods Transportation for the Development of Smart Cities

Mag. Branko Lotrič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Security of Supply Chains Based on the Origin of Threats and Risks

Dr. Gregor Garb, Samostojni raziskovalec

Sustainability of Supply Chains

Ajda Lotrič, Student at Tampere University of Applied Sciences, Finland

Analysis of the Food Supply Chains from an Environmental Footprint Perspective

Dr. Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo

 

Section Green Energy (D2)

12.30–14.00

Session Chair: Mag. Muharem Husić

Circular Economy

Mag. Alenka Burja, Okoljsko svetovanje, s.p.

Sustainable Municipal Waste Management in Ljubljana Municipality - A Case of Good Practice

Mag. Muharem Husić, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Price Movements of Energy Products for Heating Household Users

Dr. Drago Papler, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Economic Replacement in the Way of Heating is an Example of Local Community for Raising Public Awareness

Dr. Drago Papler, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

Utility Companies' Business Processes from the Aspect of Responsible Drinking Water Management

Katarina Adžaga Uršič, mag., E.R.S. Rokada, d.o.o.

Biogas as an Alternative Source of Energy

Mitja V. Bavdaž, Metanium d.o.o.

 

14.30–15.15 - From Mentoring to Research (B1, roundtable)

We will talk about good practices of mentors in companies and their importance in encouraging further research.

 

Udeleženci konference po državah – Conference participants by country 

Velika Britanija (GB)

Elijah Sriroshan Sritharan, MSc

Helen Žerovec

Nemčija (D)

Annelie Bernhart, M.Sc.

Češka (CZ)

Tereza Kouřilová

Italija (I)

Nicola Patrone

Irska (IE)

Michael Reidy, CELTA

Slovenija (SI)

Mitja V. Bavdaž

Dr. Valerija Bernik

Mag. Alenka Burja

Tatjana Čeh Naglič

Dr. Gregor Garb

Mag. Sašo Gorjanc

Dr. Barbara Grintal

Mag. Muharem Husić

Mag. Viktor Jemec

Katja Kotnik

Ajda Lotrič

Mag. Branko Lotrič

Nada Medved

Dr. Vojko Obrulj

Dr. Drago Papler

Dr. Marjan Pogačnik

Dr. Helena Povše

Mag. Roman Rehberger

Nataša Sodja

Klemen Sušnik

Mag. Rosvita Šengelaja

Dr. Matjaž Štor

Katarina Uršič Adžaga, mag.

Mag. Marina Vodopivec

Mag. Maja Zalokar

 

Izzivi trajnostnega razvoja

Časovnica

10. 8. 2019 - Rok za oddajo povzetka prispevka v enem od uradnih jezikov konference in v angleščini.
5. 9. 2019 -  Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka na konferenco.
10. 9. 2019 - Rok za prijave – udeležba brez prispevka (udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco, vendar ne plačajo kotizacije).

Sekcije

  • Ekonomija za trajnostni razvoj
  • Trajnost oskrbovalnih verig
  • Zelena energija
  • Varstvo okolja skozi oči organizacij
  • Študentska sekcija – dota prihodnosti
  • Zeleneča andragoška vprašanja (sodobni didaktični pristopi)

 

Predlogo za oddajo prispevka vam posredujemo naknadno.

Program

09.30 – 10.00 - Prihod in registracija
10.00 – 10.30 - Otvoritev in pozdravni nagovor (mag. Branko Lotrič in mag. Maja Zalokar) 
10.30 – 12.00 - Predstavitve prispevkov po sekcijah
12.00 – 12.30 - Odmor 
12.30 – 14.00 - Predstavitve prispevkov po sekcijah
14.00 – 14.30 - Odmor 
14.30 – 15.15 - Okrogla miza z mentorji praktičnega izobraževanja in lokalnimi deležniki

Programski odbor:
Mihael Bešter, Tatjana Čeh Naglič, Polona Biba Drol, dr. Andrej Friedl, dr. Barbara Grintal, mag. Husić, Muharem, mag. Branko Lotrič, Ana Orešnik, mag.,dr. Drago Papler, Ana Peklenik, mag. Robert Rauch, mag. Maja Zalokar.

Organizacijski odbor:
Tatjana Čeh Naglič, Ana Orešnik, Saša Plaznik, Klemen Sušnik, Katarina Šifrer.

Pomembno

Udeležba brez prispevka je na konferenci brezplačna. Uradni jeziki mednarodne konference BB so: slovenščina, hrvaščina, srbščina in angleščina. Udeleženci s prispevkom in predstavitvijo (osebno) na konferenci prejmejo potrdilo o samostojnem referatu na mednarodni konferenci. Povzetki prispevkov bodo objavljeni v konferenčnem e-zborniku. Število udeležencev je omejeno. Prednost imajo prve prijave. Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. 

Kontakt

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, Ljubljanska cesta 30 (Labore), 4000 Kranj

Telefonska številka: 04 280 83 04 ali 031 375 790
Elektronski naslov: referat@bb.si

Kotizacija in način plačila

  Zgodnja registracija (do 10. 6. 2019) Običajna registracija
Avtorji
(izjema so vabljeni predavatelji)
60 € 80 €
Za drugi in tretji članek
(za vsakega)
120 € 150 €
Študenti, brezposelni in upokojenci - kot avtorji
(potrebno je dokazilo)
0 € 0 €
Kotizacija za udeležence
(brez prispevka)
0 € 0 €

 

 

Kotizacija vključuje: predavanja na konferenci, e-zbornik ter osvežitev v odmoru. 
Kotizacijo je treba plačati najkasneje do 15. 9. 2019. DDV ni vključen v navedeno pristojbino za konferenco. V primeru odpovedi pred 15. 9. 2019 se povrne 80 % kotizacije, sicer se kotizacija ne povrne. Udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco, vendar ne plačajo kotizacije. 

Podatki za plačilo

Naziv: B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
Naslov: Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Namen: konferenca BB19 – »vaše ime in priimek«
Referenca: SI00 20092019
Banka: Sberbank d.d.
Bančni račun: SI56 3000 0001 0856 082
Potrdilo o plačilu: Udeleženci bodo dobili originalni račun kot potrditev plačila kotizacije na konferenci. 

Dobimo se na družbenih omrežjih