Kontakt

Poglobljen seminar o spremembah in novostih Zakona o cestah

22.11.2022, od 9.00 do 12.30 ure, v živo ali na daljavo.

Seminar je namenjen občinskim funkcionarjem, upravljavcem javnih cest, izvajalcem gradbenih in vzdrževalnih del na javnih in občinskih cestah, odgovornim za prometno varnost na javnih in občinskih cestah, odgovornim za investicije v cestno infrastrukturo in vsem drugim, ki jih tematika zanima.

Novi Zakon o cestah, ki je začel veljati 29. 10. 2022 prinaša bistvene novosti na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja tako javnih kakor tudi nekategoriziranih cest. Zakon je v celoti posodobljen, usklajen s sistemsko in drugo področno zakonodajo ter evropskim pravnim redom.

Na seminarju se boste seznanili z vsemi ključnimi spremembami splošnih in skupnih določb novega zakona, z novimi rešitvami na področju regulative državnih in občinskih cest, z novostmi, ki jih prinaša  implementacija spremenjene EU Uredbe o varnosti cestne infrastrukture ter spremembami na področju inšpekcijskega nadzorstva.

NA SEMINARJU BOSTE SISTEMATIČNO SPOZNALI VSE KLJUČNE SPREMEMBE IN NOVOSTI ZAKONA

Na področju splošnih in skupnih določb zakon prinaša nove in posodobljene rešitve:

 • izrazov, ki izhajajo iz novih zakonskih rešitev,
 • stvarnih pravic, ki jih je mogoče pridobiti na javnih cestah,
 • prepovedi ogrožanja varne uporabe cest,
 • obveznosti v zvezi z odstranjevanjem poškodovanih in pokvarjenih vozil s cest,
 • videonadzora cestnega prometa,
 • katastrskih postopkov za določitev meje cestnega zemljišča,
 • vrst del na podlagi katerih se izvajajo ukrepi na obstoječih cestah in gradnja novih cest,
 • obveznosti lastnikov nepremičnin ob cesti in upravljavcev ostale infrastrukture,
 • največje osne obremenitve vozil in odškodnine, do katere je upravičen upravljavec ceste za preseženo obremenitev,
 • izrednih prevozov, vključno z načinom označevanja vozil, spremstvom, upravnim nadzorstvom in postopkom strokovnega usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov,
 • obveznosti upravljavca ceste zaradi čezmerne obremenitve s hrupom.

Na področju regulative državnih cest so posodobljene določbe glede:

 • financiranja državnih cest in državnih kolesarskih povezav,
 • usklajenega projektiranja z drugimi področji gospodarske javne infrastrukture,
 • vzdrževanja državnih cest in razmejitev obveznosti pri vzdrževanju cestne infrastrukture v naseljih,
 • omejevanja uporabe državnih cest, cestne zapore, cestni priključki,
 • prometne signalizacije in poskusne prometne ureditve na državnih cestah,
 • sistema za informiranje in oglaševanje ob državnih cestah.

Na področju občinskih cest zakon regulira:

 • varovalne pasove občinskih cest,
 • preglednost,
 • cestne priključke,
 • prometno ureditev,
 • zapore,
 • omejitev uporabe občinskih cest.

Novost predstavlja tudi implementacija spremenjene EU Uredbe o varnosti cestne infrastrukture ter posodobljene določbe o varnosti predorov ter določbe o razvoju in uporabi ITS in C-ITS.

Spremenjen in posodobljen je obseg inšpekcijskega nadzorstva in splošni inšpekcijski ukrepi, v okviru prehodnih določb pa je med drugimi določbami tudi legalizacija cestnih priključkov, obveznosti odstranjevanja objektov za oglaševanje ter obveznost priprave podzakonskih aktov.

PREDAVATELJ:

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet

Kot univerzitetni inženir s področja prometa in inženir s področja geodezije se na Ministrstvu za infrastrukturo zadnjih 15 let ukvarja z resorjem cest, tako na področju sistemske ureditve kakor tudi na področju  njihovega operativnega načrtovanja. Sodeloval je pri pripravi Zakona o cestah (ZCes-1) v letu 2010, kakor tudi pri pripravi novega ZCes-2 v letu 2022. Z njegovega delovnega področja izhajajo tehnični podzakonski predpisi s področja prometne signalizacije, zapor na cestah ter površin za kolesarje. S  tehnično cestno regulativo se ukvarja kot član tehničnega odbora SIST/TC-BIM ter kot član tehničnega odbora za pripravo tehničnih smernic s področja projektiranja cest in prometne varnosti.  

TERMIN IN LOKACIJA IZVEDBE:

Torek, 22.11.2022, od 9.00 do 12.30 ure.

Seminar bo potekal v B&B Izobraževalnem centru, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj.

Seminar lahko spremljate tudi na daljavo preko spletnega orodja ZOOM.

KOTIZACIJA:  98,00 € + DDV

Kotizacija vključuje neposredno spremljanje predavanja v živo ali preko ZOOMa in prigrizek med odmorom.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred začetkom seminarja.

Za proračunske uporabnike velja 30-dnevni plačilni rok. Račun boste prejeli po zaključenem seminarju. 

PRIJAVA 

 

Za dodatne informacije in prijavo smo vam na voljo preko e-pošta: usposabljanje@bb.si ali telefona: 041 704 497.

Vabljeni, da se seminarja udeležite in se seznanite z vsemi novostmi, ki jih prinaša novi Zakon o cestah (ZCes-2).

Dobimo se na družbenih omrežjih