Kontakt

V zadnjih letih se vedno več pozornosti namenja trajnostnemu razvoju. Kljub temu, da vprašanja o trajnosti niso nekaj novega, pa je ta tematika vedno aktualna in se tiče prav vsakogar izmed nas. Pri tem je pomembno predvsem ozaveščanje – da pa lahko ozaveščamo, moramo problematiko dobro poznati. S študijem varstva okolja pridobiš številna znanja, ki jih lahko udejaniš v praksi in prispevaš k boljši prihodnosti našega planeta. Preveri, kako.

Kaj je trajnostni razvoj?

Trajnostni razvoj je koncept, ki ga je Svetovna komisija za okolje in razvoj leta 1987 opredelila kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

Eno najbolj perečih vprašanj, povezanih s trajnostjo, so podnebne spremembe. Ključno je, da se zavedamo problematike onesnaževanja okolja, ki prinaša posledice še neslutenih razsežnosti. Uporaba fosilnih goriv, krčenje gozdov in neodgovorno ravnanje z odpadki škodujejo tako naravi kot živalim, vendar pa je to le eden od vidikov trajnostnega razvoja.

Trajnostni razvoj

3 vidiki trajnosti

V povezavi s trajnostnim razvojem dajemo poudarek predvsem trem glavnim vidikom: okoljskemu, družbenemu in ekonomskemu.

  • Okoljski vidik se nanaša na ohranjanje in porabo naravnih virov, kot so zrak, voda in biotska raznovrstnost, ravnanje z okoljem ter preprečevanje onesnaževanja.
  • Družbeni vidik se nanaša na skrb za zdravje in blaginjo ljudi ter zagotavljanje enakih možnosti, na primer do ustreznega življenjskega standarda in izobrazbe.
  • Ekonomski vidik pa se nanaša na gospodarski razvoj, usmerjen k izkoriščanju naravnih virov na način, ki ne bo škodoval okolju in družbi – npr. z uporabo obnovljivih virov energije in promocijo trajnostnega turizma.

Trajnostni razvoj je tesno povezan tudi z vprašanji družbene pravičnosti in ekonomske neenakosti. Zavzemanje za trajnostno prihodnost je namreč povezano z zagotavljanjem enakih možnosti za vse družbene skupine in njihovo zaščito, pa tudi omogočanjem dostopa do izobraževanja, ustrezne zdravstvene oskrbe ter dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj.

Številne priložnosti za uspešno kariero

V skladu s cilji trajnostnega razvoja je zelena preobrazba družbe ena temeljnih zavez, ki jo je sprejela tako Slovenija kot tudi druge države članice EU. Zato bo potreb po tovrstnih kadrih vedno več in bodo zaposljivi na vseh področjih – tako v javnih zavodih kot tudi v gospodarstvu. To področje tako ponuja številne priložnosti za uspešno kariero. Podjetja in organizacije postajajo družbeno vedno bolj odgovorne, prepoznavajo pomen okoljevarstva in iščejo ustrezno izobražene strokovnjake, ki jim lahko pomagajo pri doseganju trajnostnih ciljev.

Prednost kariere na tem področju je širok nabor zaposlitvenih možnosti, ki omogočajo dober zaslužek, osebnostni razvoj in samoaktualizacijo. Diplomanti varstva okolja lahko opravljajo delo tako v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi v neprofitnih organizacijah. Študij varstva okolja omogoča prenos kompromisa med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v prakso.

Kot okoljevarstvenik se lahko zaposliš na področju energetike, trajnostnega prometa, trajnostnega urbanističnega načrtovanja, pa tudi v izobraževalnih institucijah ter podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, okoljskimi raziskavami in analizami ter s pripravo strategij.

Prihodnost je v trajnostnem razvoju

Te zanima študij varstva okolja? Na pravem mestu si.

Na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj izvajamo bogat študijski program, ki ga vodijo predavatelji, strokovnjaki na različnih področjih trajnostnega razvoja. Naravnan je tako, da v največji možni meri upošteva že pridobljene izkušnje udeležencev – ki jih tudi priznamo ob vpisu – hkrati pa omogoča pridobitev številnih praktičnih izkušenj.

Vsem študentom omogočamo opravljanje študijske prakse tudi v tujini, s čimer pridobite nova mednarodna poznanstva in neprecenljive izkušnje ter postanete iskani strokovnjaki na slovenskem trgu.

> Poglej si, kaj o študiju v B&B izobraževalnem centru pravi predavatelj doc. dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.

Oznake: diploma Izobraževanje izobraževanje odraslih okoljevarstvo trajnostni razvoj Varstvo okolja
Dobimo se na družbenih omrežjih