Kontakt

Visoka šola za trajnostni razvoj B&B, vabi umetnike in društva s področja kulture in umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samozaposlene v kulturi, da prijavijo svojo razstavno dejavnost za predstavitev v Razstavnih prostorih B&B na Ljubljanski cesti 30, v Kranju, za obdobje največ 13 tednov.

I. Opredelitev področja:

Likovne umetnosti, ki zajemajo tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, ilustracija, grafika, strip, kolaž, kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, video in oblikovanje (unikatno, industrijsko, grafično).

II. Cilj Javnega povabila razstavljavcem

spodbujanje izvirne in kakovostne likovne produkcije ustvarjalcev;
podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki kontinuirano delujejo na območju in ki pomembno prispevajo k lokalnemu razvoju na področju kulture;
povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.
Povečanje zavedanja pomena trajnostnega razvoja preko umetnostnih zvrsti.

III. Splošni in posebni razpisni kriteriji

Vsebinska zasnova projekta:
 
IV.I. Splošni razpisni kriteriji:
izvirna zasnova in celovitost projekta; 40 točk
predstavitev tehničnih zmogljivosti predlagatelja za izvedbo projekta in integracijo projekta v razstavni prostor; 5 točk
opredelitev kako bo projekt pripomogel k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti B&B. 10 točk
Reference predlagatelja, avtorja, kustosa in ostalih izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta . 20 točk
 
IV.II. Prednostni razpisni kriteriji:
Projekt se navezuje na trajnostni razvoj 20 točk
Prijavitelj v Razstavnih prostorih B&B predhodno še ni razstavljal. 5 točk
 
Skupaj 100 točk

IV. Uporaba kriterijev

Vse popolne in pravočasno oddane vloge bo pregledala in ocenila komisija v Razstavnih prostorih B&B v roku 30 dni od zaključka povabila. Ocenjevanje bo potekalo opisno, po naslednji lestvici:

vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in dobro (do 80 točk).

V razstavni program bodo uvrščeni tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi  splošnih kriterijev in prednostnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk. Odločitev komisije je končna in ne dopušča pritožbe.

VI. Obveznosti predlagatelja Javnega povabila

B&B pri vseh razstavnih projektih zagotavlja:

- redno vzdrževan razstavni proctor,
- sistem za obešanje slik,
- podporo ob otvoritvi razstave,
- promocijo razstave preko spletne strani in socialnih omrežij,
- 5 tiskanih plakatov format A3 za namen promocije razstave.

VII. Način prijave

Vloga mora vsebovati naslednje:

- izpolnjen prijavni obrazec;
- dokazila o referencah avtorja, kustosa in/ali ostalih sodelujočih v projektu;
- predstavitev nekaj del.

Rok za oddajo prijav:

4. 2. – 4. 3. 2019

Način pošiljanja vlog:

Vloga na Javno povabilo mora biti poslana priporočeno, do vključno ponedeljka, 4. 3. 2019, na naslov:

B&B, d.o.o.
s pripisom POVABILO – RAZSTAVNI PROSTOR
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj

 

Prepozno poslanih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Dodatne informacije: kaja.kramar@bb.si

Dobimo se na družbenih omrežjih