Kontakt

Visoko motivirani zaposleni so pripravljeni za podjetje narediti več, v delo vložijo več časa in energije, podajo več idej, so bolj fleksibilni in inovativni. Visoka motiviranost vodi tudi v pripadnost in večjo produktivnost.

KAKO ZAPOSLENE MOTIVIRATI?

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zaposlenim predlagajmo zdrav način življenja, tako se bodo na delovnem mestu počutili bolje. Izobražujmo jih tudi v tej smeri. Spremljajmo njihovo počutje v organizaciji. Zdravi in zadovoljni zaposleni ne bodo veliko odsotni.

Razvoj kompetenc

Poskrbimo za njihove kompetence, osebni in strokovni razvoj. Skupaj pripravimo osebni karierni in izobraževalni načrt ter ga spremljajmo. Zaposlene spodbujajmo k vseživljenjskemu učenju, tako bodo pridobivali kompetence in veščine, ki jih bodo lahko posredno ali neposredno uporabili pri svojem delu. Izobražujmo jih formalno in neformalno. Zaradi več znanja bodo samozavestnejši, zato bodo tudi učinkovitejši. Zadržimo dober kader v podjetju, tako da znotraj podjetja gradimo kariero za vsakega posameznika – omogočajmo napredovanje po zahtevnosti nalog in finančni lestvici.

Pomagajmo zaključiti začeto

Zaposlenim pomagajmo zaključiti začeto izobraževanje, spodbujamo jih in jim pomagajmo najti mentorje v podjetju. Na podlagi izkušenj jim svetujmo, kako se učiti.

Vizija, poslanstvo, vrednote

Skupaj pišimo vizijo, strategijo podjetja in prodajajmo blagovno znamko. Če bodo zaposleni pripomogli h kreiranju vizije, bodo tudi verjeli vanjo, saj so prispevali k njeni vsebini. Razumeli bodo tako položaj organizacije na trgu kot tudi njeno poslanstvo – zakaj organizacija sploh obstaja. Zaposleni naj bodo prvi, ki verjamejo v svojo blagovno znamko, v svojega delodajalca, stranke so (šele) na drugem mestu.

Skupinsko delo

Zaposlene spodbujajmo k timskemu in skupinskemu delu, naučimo jih strpnosti in prave komunikacije ter jo spodbujajmo na vseh ravneh in na vse možne načine. Javnost presoja podjetje tudi po notranji komunikaciji.

Organizirajmo si čas in pripravimo akcijske načrte, vedno skupaj. Tako bomo zaposlene motivirali k pravočasnemu opravljanju nalog in omogočali njihovo osebno zadovoljstvo, saj bodo imeli vedno pregled nad opravljenim delom in nedokončanimi nalogami. Znali bodo oceniti, kje potrebujejo pomoč. Prevzeli bodo odgovornost za odločanje.

Poskrbimo za odlično počutje in vzdušje v organizaciji, spodbujajmo prijazne besede. Vpeljimo rituale, kot je lahko samo kratki odmor z jutranjo kavo. Če le lahko, prepustimo malenkosti, kot je ureditev delovnega mesta, posamezniku.

Postavljajmo cilje, ki so dosegljivi, in spodbujajmo pozitivnost. Ustavimo ljudi, ki širijo negativno energijo in ustvarjajo svoj krog somišljenikov. V organizaciji smo zaposleni ljudje z različnimi prepričanji, karakterji, tudi predsodki. Naučimo se poslušati in iskati vzroke za negativno razmišljanje. Pomagajmo drug drugemu razmišljati in se usmerjati v pozitivno. Vse te lastnosti poskušajmo izkoristiti v prid dobrega tima – za uspehe tima je lahko zelo koristno, da vključujemo različno razmišljujoče člane. Raznolikost je dobrodošla, ključnega pomena za uspeh je dobra komunikacija.

Vsakodnevno gradimo odnose, bodimo (samo)kritični, pohvalimo dobro, sprejmimo grajo in bodimo prijazni. Skrbimo za pozitivno klimo v delovnem okolju. Bodimo zgled drug drugemu, vodja naj bo prvi med enakimi.

Avtor: Maja Zalokar

Dobimo se na družbenih omrežjih