Kontakt

Termin vozniškega izpita naj bo načrtovano premišljeno, saj si le na tak način lahko zagotoviš popoln uspeh. Konec koncev je bilo v usposabljanje za voznika vloženega precej truda in denarja.

Ko ti in tvoj učitelj vožnje zaupata v tvoje vozniške sposobnosti, je nastopil čas za prijavo praktičnega preizkusa pred izpitno komisijo.

Malce nervoze na dan izpitne vožnje je dobrodošlo, saj takrat nivo adrenalina v telesu poskoči in pomaga pri večji zbranosti. Med izpitno vožnjo upoštevaj nasvete učitelja vožnje, ki ti jih je dal med učnimi urami in uspeh je zagotovljen.

Prijava na vozniški izpit

Po opravljenem programu praktičnega usposabljanja in po presoji učitelja vožnje ali si v zadostni meri pripravljen na samostojno vožnjo, se na upravni enoti prijaviš na opravljanje vozniškega izpita.

Ob prijavi na Upravni enoti, imej s seboj evidenčni karton vožnje, osebni dokument in zdravniško spričevalo. Na podlagi teh dokumentov bodo preverili izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpit. V primeru, da izpolnjuješ pogoje, sledi prijava k praktičnemu delu vozniškega izpita.

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita

Pred začetkom opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita bo ocenjevalec preveril tvoj osebni dokument (potni list, osebna izkaznica), evidenčni karton vožnje in veljavnost zdravniškega spričevala.

Na vozniškem izpitu ocenjevalec ugotavlja ali imaš znanje in spretnosti, ki so predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem izpitu.

Praktični del vozniškega izpita

Praktični del vozniškega izpita je sestavljen iz treh delov:

1. del - pripravo na vožnjo, pregled vozila z vidika prometne varnosti, ter preverjanje predpisanih znanj in spretnosti, ki jih v drugem in tretjem delu vozniškega izpita ni mogoče preveriti;

2. del - preizkus spretnosti pri vožnji vozila, ki poteka na vadbeni površini;

3. del - preizkus vožnje vozila v cestnem prometu.

Usposobljenost za vožnjo se lahko preverja v različnih vremenskih razmerah in tudi v nočnem času.

Trajanje praktičnega dela vozniškega izpita in prevožena razdalja morata biti takšna, da se lahko veljavno in zanesljivo ocenijo predpisana znanja, spretnosti in ravnanje kandidata za voznika pri vožnji v cestnem prometu, pri čemer tretji del praktičnega dela vozniškega izpita, ki zajema preizkus vožnje vozila v cestnem prometu za B kategorijo traja najmanj 25 minut.

Če se z oceno izpitne komisije ne strinjaš, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozniškega izpita podaš ugovor.

Ocenjevanje na vozniškem izpitu

Na praktičnem delu vozniškega izpita ocenjevalec ugotavlja ali imaš potrebne spretnosti v skladu s predpisanim programom in merili ocenjevanja in ali ravnaš tako, da zagotavljaš umirjen, varen in nemoten potek cestnega prometa.

Poleg upoštevanja pravil cestnega prometa se ocenjujejo tudi kompetence, ki so potrebne za nadzor nad vozilom, pravilno opazovanje, predvidevanje in pravilno razumevanje prometnih situacij, defenzivno ravnanje, prilagajanje hitrosti okoliščinam, odnos do drugih udeležencev, varčna vožnja, …

Uspeh na praktičnem delu vozniškega izpita se oceni z oceno: »je opravil« ali »ni opravil«.

Oceno praktičnega dela vozniškega izpita sporoči ocenjevalec na vozniškem izpitu ustno in jo zapiše v evidenčni karton vožnje.

Stroški vozniškega izpita

Ceno vozniškega izpita določi javna agencija. Strošek vozniškega izpita plača kandidat za voznika na upravni enoti ob prijavi na praktični del vozniškega izpita.

V primeru neuspešno opravljenega praktičnega dela vozniškega izpita, lahko ponovno opravlja praktični del vozniškega izpita po poteku petih dni od zadnjega opravljanja.

Pomembno!

Zelo pomembno je, da se z učiteljem vožnje dogovorita in strinjata, kdaj si resnično pripravljen na opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita. Posledično se s tem izogneš nepotrebnim dodatnim stroškom ponovne prijave.

Avtor: Urška Dolenc

Oznake: vozniški izpit vozniško dovoljenje
Dobimo se na družbenih omrežjih